Công ty QLBMB trao Quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2017