Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024