Công ty Quản lý bay miền Nam - Sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 03 năm 2024