Công ty Quản lý bay miền Trung: Điều chỉnh thành công khu vực trách nhiệm cung cấp dịch vụ không lưu tại sân bay Đà Nẵng.