Tổng giám đốc làm việc với học viên lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý các Đài Kiểm soát Không lưu sân bay địa phương”