Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên Bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không - Khóa 3