Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân năm 2012