Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ Đài Kiểm soát không lưu