Ký kết Văn bản hiệp đồng phối hợp công tác Tìm kiếm cứu nạn hàng không