Quyết tâm 150 ngày vượt nắng, thắng mưa, sớm đưa công trình về đích