Báo cáo Điều chỉnh chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.