Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.