Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Chi tiết xem tại đây.