Thông tin báo chí: Khởi công xây dựng Trạm Radar Vinh