Trung tâm Quản lý luồng không lưu giới thiệu mô hình ATFM đang áp dụng với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng