Trung tâm Quản lý luồng không lưu tham dự họp tổ triển khai A-CDM