Thông tin báo chí: VATM áp dụng phương thức khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại Vinh và Cát Bi