VATM: công bố Quyết định thành lập Trung tâm Điều phối luồng không lưu và Trung tâm Thông báo hiệp đồng bay