VATM tham dự Hội nghị khởi động Dự án tiên phong về Khai thác dựa trên quỹ đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương