VATM và Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải ký kết thỏa thuận hợp tác