Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017

Chi tiết xem tại đây.