Công khai thông tin tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016

- Bảng cân đối kế toán (Chi tiết xem tại đây);

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Chi tiết xem tại đây);

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Chi tiết xem tại đây);

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Chi tiết xem tại đây);

- Báo cáo chỉ tiêu ngoài bảng (Chi tiết xem tại đây).