ACV và VATM họp về phối hợp triển khai A –CDM và ATFM tại Việt Nam