An toàn cần được nhận thức một cách chủ động từ mỗi cá nhân