Chi bộ Trung tâm Cảnh báo thời tiết kết nạp đảng viên mới