Công ty Quản lý bay miền Bắc và Công an quận Long Biên phối hợp đảm bảo an ninh trật tự