Hội nghị Thanh tra về việc tổ chức xây dựng, hoạt động đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng tự vệ