Hội nghị trao đổi về Công tác Quản lý luồng không lưu với Trung tâm Điều hành khai thác – Tổng công ty Hàng không Việt Nam