Thông tin báo chí: Thành lập Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh