Tích cực đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông của Tổng công ty