Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Hội nghị SAIOSEACG/3