Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật - Dấu son 15 năm phát triển (01/07/2009-01/07/2024)