Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động bay ngày