VATM – Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018