VATM tham dự Chương trình hợp tác giữa các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công