VATM tổ chức Hội nghị Hiệp đồng ATM/CNS giữa VATM và LANS