VATM: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí