100% cán bộ nhân viên Trung tâm Quản lý luồng không lưu tham gia khám sức khoẻ ban đầu