Công ty Quản lý bay miền Trung: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Đầu tư – Xây dựng cơ bản năm 2018