Diễn tập An ninh hàng không tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội - Công ty Quản lý bay miền Bắc năm 2019