Hội nghị nhóm công tác CANSO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại Hà Nội