Tổ chức tập huấn “Pháp luật về hợp đồng. Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh”