VATM – VNA: Ký kết văn bản phối hợp đảm bảo hoạt động điều hành khai thác bay