VATM: Ban hành Chỉ thị tăng cường trách nhiệm và nêu gương cán bộ, đảng viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm – chống lãng phí