Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất mới: Thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi