Hội nghị lần thứ 28 Tiểu nhóm Thông tin, Dẫn đường và Giám sát (CNS SG/28)