Ký kết văn bản hiệp đồng phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn hàng không