Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2016 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.