VATM duy trì chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu tháng